EXHIBITIONS

Kiyoji Otsuji

Dates: Oct 18 – Nov 22, 2013
Location: Taka Ishii Gallery Modern (Piramide Bldg, Roppongi)